Beleidsplan Loorbach Foundation

Stichting Loorbach Foundation is opgericht per 16 mei 2017 in Amsterdam door Tonny Loorbach en Gerhard Loorbach. Vanaf oktober 2018 is een structurele samenwerking aangegaan met Oxfam Novib (het ondernemers voor ondernemers programma).

In november 2018 is besloten het bestuur uit te breiden naar 4 leden om zodoende het netwerk en de expertise in ondernemerschap uit te breiden en de capaciteit binnen het bestuur te vergroten.

Op maandag 14 januari 2019 is tijdens de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling (vier bestuurders) het beleid voor 2019 op hoofdlijnen vastgesteld. Het beleid zal in dit document worden uitgewerkt en toegelicht.

Inleiding

In een land als Nederland zijn voor ondernemers alle faciliteiten beschikbaar die nodig zijn om een succesvol bedrijf op te zetten. We hebben een overvloed aan kennis, infrastructuur en financieringsmogelijkheden en voor vrijwel elk product en elke dienst is een afzetmarkt te vinden.

Iedere ondernemer die het écht wil kan in een land als Nederland succesvol worden. In veel landen is dit helaas niet het geval en komen zelfs de meest gemotiveerde ondernemers niet van de grond door een gebrek aan basale kennis, geld en infrastructuur.

De Loorbach Foundation is opgericht om ondernemers in kansarme regio’s wél een kans te geven. Ondernemerschap is de kickstarter van de economie, een goed ondernemersklimaat leidt tot banen, scholing en betere algemene voorzieningen binnen de lokale maatschappij.


Doelstelling

De stichting heeft tot doel:

1.Het bevorderen van de lokale economie in kansarme regio’s door het faciliteren en stimuleren van ondernemerschap;

2.Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Het begeleiden van lokale ondernemers bij het opzetten en/of uitbreiden van hun onderneming met kennis (zoals: online trainingen, vakcursussen en directe begeleiding) en faciliteiten (zoals: internetverbindingen, hardware en software).


Bestuur

De stichting heeft 2 oprichters. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door ten minste 4 bestuurders. Het bestuur is gezamenlijk belast met het besturen van de stichting waarbij besluiten uitsluitend met meerderheid van stemmen genomen kunnen worden.

De bestuurders vanaf 1 december 2018 zijn:

 • Dhr. T. Loorbach oprichter en bestuurslid (voorzitter)
 • Dhr. G. Loorbach oprichter en bestuurslid (secretaris en penningmeester)
 • Dhr. J.C.C. Beenakkerbestuurslid
 • Dhr. B. Urlingsbestuurslid

Het bestuur komt tenminste twee keer per jaar bijeen, waarbij tijdens tenminste één bestuursvergadering het beleidsplan voor het komende jaar wordt vastgesteld.


Kernvoorwaarden

Binnen de stichting worden de volgende kernvoorwaarden gehanteerd, deze voorwaarden zijn eveneens opgenomen in de statuten:

 • De stichting heeft geen winstoogmerk;
 • Bestuursfuncties zijn onbezoldigd, bestuurders zullen op geen enkele wijze gelden onttrekken voor doeleinden anders dan ten gunste van het statutaire stichtingsdoel;
 • Ontvangen gelden zullen, ook in geval van ontbinding/liquidatie, volledig te gunste komen aan het statutaire stichtingsdoel, rechtstreeks of via stichtingen met een vergelijkbaar doel.


Beleid


Werkzaamheden

Het geven van invulling aan het stichtingsdoel zal op twee manieren gebeuren.

1.Aansluiten bij bestaande initiatieven, waarbij andere stichtingen worden gefinancierd of ondersteund met kennis. Voorwaarden aan deze bestaande initiatieven:

a.De ontvangende stichting heeft een ANBI status

b.De ontvangende stichting heeft een doel dat overlapt of in het verlengde ligt van Loorbach Foundation

c.De ontvangende stichting heeft kernvoorwaarden en beleid in lijn met die van Loorbach Foundation


2.Ontwikkelen van eigen projecten met een combinatie van gelden, kennis en netwerk die ten gunste komen aan het stichtingsdoel


Werving van gelden

De stichtingsactiviteiten worden gefinancierd door het bestuurd, partners uit het netwerk (ambassadeurs) en donateurs/sponsors. Het doel voor 2019 is om een structurele geldstroom op gang te brengen waarmee de hierboven beschreven werkzaamheden duurzaam kunnen worden gefinancierd.

Het werven van ambassadeurs en donateurs zal plaatsvinden door:

 • Periodieke netwerkbijeenkomsten georganiseerd door het bestuur, tenminste 3 bijeenkomsten per jaar;
 • Gerichte wervingscampagnes binnen het netwerk (klanten) van bestuurders en ambassadeurs;
 • Werving middels een online aanwezigheid van de stichting (website);
 • Specifieke acties en initiatieven.

Het werven van structurele geldstromen wordt beoogd door te werken met maandelijkse schenkingen, waarbij donateurs en ambassadeurs zich kunnen aansluiten met een vast bedrag per maand.

Afhankelijk van het bedrag worden bepaalde “extra’s” aangeboden aan donateurs en ambassadeurs zoals periodieke netwerkborrels, vermelding op de website van de stichting en de mogelijkheid om de stichtingsnaam te gebruiken in de communicatie naar buiten.


Beheer van gelden

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het stichtingsvermogen en ziet erop toe dat dit vermogen volledig ten gunste van het stichtingsdoel komt.

Besluiten over het gebruik van het stichtingsvermogen hebben een meerderheid van stemmen nodig in het bestuur. Het bestuur kan budgetverantwoordelijkheid delegeren aan individuele bestuurders of medewerkers voor specifieke projecten of activiteiten.


Bestedingsbeleid

Bij bestedingen uit het stichtingsvermogen wordt altijd gestreefd naar maximale effectiviteit, waarbij tegen de laagst mogelijke kosten het hoogst mogelijke resultaat wordt beoogd. Het resultaat wordt hierbij gedefinieerd als impact op de lokale economie.

Daarnaast wordt bij het bepalen van de bestedingen altijd beoordeeld of de besteding in voldoende mate aansluit bij het stichtingsdoel.


Jaarrekening